Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for Dansk Padel Forbunds medlemsklubber.

1. Turneringsform og -struktur

Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for Dansk Padel Forbunds medlemsklubber. Ved DPF Padel Ligaens afslutning kåres Elitedivisionens bedste hold som sæsonens “Danmarksmester for Klubhold”.
De deltagende hold i DPF Padel Ligaen tilmeldes af klubben og/eller det enkelte holds kaptajn. En klub kan tilmelde flere hold til DPF Padel Ligaen, mens kaptajnen er ansvarlig for at tilmelde spillere til det hold han/hun er kaptajn for.

Kampprogram for DPF Padel Ligaen tilrettelægges af DPF’s Turneringsudvalg.

DPF Padel Ligaen består af en landsdækkende Elitedivision og op til flere divisioner opdelt i øst og vest region.

Vestregionen omfatter alle hold vest for Storebælt. Vestregionen består af én 1. division og, afhængig af antallet af tilmeldte hold, 2. og 3. division samt et antal serier. Vestregionens divisioner og serier kan opdeles i et nord/syd grundspil og et samlet slutspil, hvis Turneringsudvalget skønner, at antallet af hold og den geografiske spredning taler herfor.
Østregionen består af alle hold øst for Storebælt. Østregionen består af én 1. division og, afhængig af antallet af tilmeldte hold, også 2. og 3. division samt et antal serier.

Ved DPF Padel Ligaens opstart i september 2020 kan Turneringsudvalget dog vælge at se bort fra ovenstående, såfremt antallet og den geografiske placering af de tilmeldte hold taler for en anden struktur.

Ved sæsonstart placeres alle tilmeldte hold i overensstemmelse med deres rangering efter forrige sæson. Eventuelle ledige pladser (f.eks. i tilfælde, hvor hold fra forrige sæson ikke tilmelder sig igen) fordeles efter rangering i forrige sæson. De første ledige pladser fyldes af de deltagende hold i relevante playoff. Herefter af holdene fra underliggende række lige under oprykkerne. Ved ligestilling mellem holdene foretages lodtrækning.

Nystartede hold placeres i nederste division/serie. Turneringsudvalget kan i særlige tilfælde vælge at indplacere et nystartet hold i den række udvalget finder passende. Den række hvor holdet indplaceres kan dermed udvides med et hold i den aktuelle sæson, og der findes så en ekstra nedrykker ved sæsonafslutning.

En holdkamp spilles som bedst af tre enkeltkampe og en enkeltkamp spilles af et par fra hjemmeholdet og et par fra udeholdet. For hver vunden enkeltkamp tildeles det vindende hold 1 point. Så hvis hjemmeholdet vinder holdkampen 2-1 tildeles hjemmeholdet 2 point mens udeholdet tildeles 1 point.

Holdenes endelige placering i de enkelte rækker ved afslutningen af sæsonen afgøres i denne rækkefølge:
1.       Antallet af vundne enkeltkampe
2.       Antallet af holdsejre
3.       Resultatet af indbyrdes holdkampe
4.       Omkamp (format, tid og sted fastlægges af Turneringsudvalget)

De nærmere regler for op- og nedrykning efter hver sæson fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres inden sæsonstart.

Fordelingen af præmier i DPF Padel Ligaen fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres, så vidt muligt, inden sæsonstart.2. Hold

Alle spillere på et hold skal have en Rankedin profil, og hvert holds kaptajn skal tilmelde sit hold via Rankedin.
DPF Padel Liga findes her

Alle hold skal have et unikt navn, og holdets navn skal på den ene eller anden måde relatere sig til det sted der spilles eller til padel. For eksempel Dropshotterne, Slagelse Superstars etc.

Et hold kan kun skifte navn mellem to sæsoner. Turneringsudvalget kan dog til enhver tid bede et hold skifte navn, hvis det finder særlig anledning hertil.
Turneringsudvalget kan nægte at optage et hold, hvis navnet skønnes upassende. Alle holdnavne der kan relateres til politik eller religion vil ikke blive godkendt.

Der kræves minimum 6 spillere pr. hold i alle divisioner. Det anbefales, men er ikke et krav, at et hold har reservespillere til rådighed for at kunne spille en hel sæson uden udeblivelser.
En spiller kan kun være tilmeldt og spille for ét hold i DPF Padel Ligaen.

Hvert hold skal have en holdkaptajn blandt holdets spillere. En spiller kan kun være holdkaptajn for ét hold.

Holdkaptajnen skal oplyse korrekt telefonnummer og e-mail på Rankedin.
Holdkaptajnerne udgør i fællesskab matchledelsen jf. punkt 5.

Holdkaptajnen udpeger en stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager. Dette meddeles modstanderholdets holdkaptajn inden kampstart.

Et hold kan optage nye spillere i løbet af sæsonen, men en spiller kan, hvis blot denne har spillet en enkelt kamp i DPF Padel Ligaen, ikke skifte til et andet hold før næste sæson.

Et hold kan kun skifte hjemmebane i løbet af turneringen med Turneringsudvalgets godkendelse.

Hjemmebanen skal opfylde følgende krav:
* For indendørs baner gælder at loftshøjden på intet sted må være mindre end 6 meter.
* Alle baner der benyttes til holdkampe skal være oplyst enten naturligt eller med spots.
* Alle baner der benyttes til holdkampe skal være ryddede for is, sne, blade m.v.
* Alle holdkampe skal kunne afvikles under sportsligt forsvarlige vilkår i øvrigt.3. Holdkampe

I alle divisioner afvikles en holdmatch som tre enkeltkampe.
Det er kun tilladt for en spiller at spille én enkeltkamp pr. holdkamp.
I alle divisionskampe spilles der bedst af tre fulde sæt med golden point. Evt. tiebreak spilles til 7 i alle sæt.
Alle enkeltkampe afvikles i overensstemmelse med International Padel Federations generelle padelregler. Se dem her 

Spilletidspunkt er som udgangspunkt den dag der er programsat fra start. I weekends fra 13:00 til 16:00. På hverdage fra 18:00 – 21:00.

Alle tre enkeltkampe skal som udgangspunkt afvikles samtidig, men såfremt der kun er en eller to baner på spillestedet, afvikles kampene umiddelbart efter hinanden.

Hvilket hold, der har hjemmebane, fremgår af programmet.

På grund af de geografiske afstande kan kampe afvikles i weekender, hvor flere hold møder hinanden på ét spillested.

Alle kampe (alle divisioner) skal være færdigspillede senest samme dag, som den sidst programsatte spilledato på tværs af alle rækker.

Det påhviler hjemmeholdet at betale eventuelle udgifter til baneleje, bolde m.m.

En holdkamp kan kun flyttes, hvis begge hold er enige om det eller i tilfælde af force majeure. Hvis holdkampen ønskes flyttet til et senere tidspunkt end angivet i turneringsprogrammet, skal dette godkendes af Turneringsudvalget. Anmodning herom skal være udvalget i hænde senest én uge inden det programsatte tidspunkt. En holdkamp kan ikke flyttes til et senere tidspunkt end den næste programlagte spillerunde. Flyttes kampen til et tidligere tidspunkt end det programsatte, er det ikke nødvendigt at informere Turneringsudvalget.

I tilfælde af force majeure, f.eks. hvis spillestedet pludseligt er lukket, påhviler det hjemmeholdets kaptajn at kontakte udeholdets kaptajn for at aftale nyt spillested og/eller dato.

For udendørsbaner gælder det, at i tilfælde af nedbør på det fastsatte kampafviklingstidspunkt aflyses kampen som udgangspunkt, med mindre at de to holdkaptajner kan enes om at afvikle holdkampen.
I tilfælde af nedbør under holdkampens afvikling spilles partiet til ende hvorefter kampen afbrydes. Kampen kan genoptages i tilfælde af opklaring indenfor 15 minutter. Kan kampen ikke genoptages efter 15 minutter skal der aftales nyt spilletidspunkt. Den afbrudte kamp skal være færdigspillet inden næste programsatte holdkamp. Den afbrudte kamp genoptages ved samme stilling som den blev afbrudt.

Inden holdkampen kan begynde, skal hjemmeholdets kaptajn udfylde matchprotokollen med oplysninger om dato, spillested og division/serie. Begge holds kaptajner er ansvarlig for at udfylde matchprotokollen med navn på samtlige af holdets spillere.

Spillerne må først skrives på protokollen, når de er til stede på spillestedet. Spillerne skal skrives på matchprotokollen startende med kamp 1, dernæst kamp 2 og kamp 3. Hvis et hold f.eks. kun er mødt med 2 spillere ved det programsatte starttidspunkt, skal disse skrives på kamp 1. Senere ankomne spillere påføres på kamp 2 og 3.
Udfyldelsen af matchprotokollen skal ske åbent på følgende måde:
Udeholdets kaptajn udfylder højre halvdel af matchprotokollen. Derefter udfylder hjemmeholdets kaptajn venstre halvdel af protokollen, således at hjemmeholdets kaptajn bestemmer, hvilke par der mødes i hver enkeltkamp.

For playoffs og slutspil: Hjemmeholdets kaptajn udfylder – skjult fra andre end sit hold – venstre halvdel af matchprotokollen. Derefter foldes matchprotokollen, og udeholdet udfylder nu på tilsvarende vis højre halvdel af matchprotokollen.
Når holdkampen er afviklet, udfyldes protokollen med resultaterne af de afviklede kampe, holdkampens samlede resultat påføres og protokollen underskrives af de to holdkaptajner eller disses stedfortrædere.
Holdkaptajnerne er ansvarlige for hver sin del af matchprotokollen, dvs. at navne og spillerlicens på de benyttede spillere er korrekte.

Det påhviler hjemmeholdet at indtaste resultatet af holdkampen i Rankedin senest 24 timer efter holdkampens afvikling. For sen eller manglende registrering af holdkampens resultat kan medføre pålæggelse af gebyr og/eller fratagelse af points.

F.       Udeblivelse og strafpoints
Hvis en spiller ikke er spilleklar (dvs. til stede på det anviste spillested og tidspunkt og er klar til at påbegynde spillet), vil han/hun blive idømt strafpoint i henhold til de generelle turneringsregler.
I tilfælde af at et par ikke er klar til kampstart på det aftalte starttidspunkt for kampen tildeles det par som er spilleparat partier efter følgende model:

For hvert 5. minut tildeles et parti og efter tyve minutter er sættet vundet uden kamp. Er kampen fortsat ikke i gang tildeles partier i andet sæt efter samme model. Efter 40 minutter er kampen således vundet 6-0, 6-0.

Hjemmeholdet er ansvarlig for, at det nødvendige udstyr for at afvikle kampen er til stede.
Der skal således forefindes en matchprotokol og tre bolde pr. enkeltkamp. Som udgangspunkt skal der benyttes nye bolde til afvikling af holdkampe, men hvis begge kaptajner kan enes om brug af lettere brugte bolde kan dette også accepteres.
Hvis udeholdet medbringer bolde kan der også spilles med disse. I tilfælde af uenighed om hvilke bolde der skal spilles med, har hjemmeholdet forrang. I tilfælde af at kampen afvikles på neutral bane er det holdet, der står nævnt først i turneringsprogrammet, der er ansvarlig for bolde.4. Udelukkelse og straf

Afbud til en ligakamp skal meddeles via SMS til modstanderholdets kaptajn senest 48 timer før kampstart. Som udgangspunkt straffes afbud med at holdkampen tabes 3-0. Såfremt holdkaptajnerne kan nå til enighed om at afvikle holdkampen på et andet tidspunkt, under hensyntagen til punkt 3.D

Hvis et hold møder op med for få spillere til en holdkamp vil det blive idømt gebyrer efter følgende model:

Elitedivisionen:
5 eller færre spillere: 1. gang 250 kr., øvrige gange 500 kr.
3 eller færre spillere: 500 kr. pr. gang.

2) Øvrige divisioner:
5 eller færre spillere: 2. og efterfølgende gange 200 kr.
3 eller færre spillere: 400 kr. pr. gang.

Hvis et hold savner lovligt frafald kan det endvidere blive udelukket fra turneringen for resten af sæsonen. Ved udelukkelse mister holdet enhver præmie, det ellers måtte være berettiget til, og kan ikke tildeles en oprykning.
Klubben hæfter for gebyrer m.v., der måtte tildeles holdet.
Hvis et hold stiller med én spiller for lidt 3 gange i løbet af turneringen, sidestilles dette med, at holdet er udeblevet fra en kamp uden lovligt frafald, og holdet kan idømmes en straf i overensstemmelse hermed – dvs. gebyr og evt. udelukkelse for resten af sæsonen.
Hvis et hold enten udelukkes eller trækker sig fra turneringen, taberdømmes alle det pågældende holds holdkampe med resultatet 0-3. Turneringsudvalget beslutter, om et hold, der er udelukket, kan deltage i følgende års turneringer og i givet fald i hvilken division/serie.

Hvert hold betaler et holdgebyr på kr. 600,00 for at deltage og hver spiller skal have en DPF spillerlicens for at være spilleberettiget i DPF Padel Ligaen.

Hvis en enkelt spiller optræder usportsligt eller på anden vis er til skade for turneringen, kan den pågældende spiller idømmes personlig karantæne fra turneringen. I alvorlige tilfælde kan Turneringsudvalget endvidere indstille til Ordensudvalget, at spilleren bør idømmes yderligere sanktioner.5. Tvister og protester

De to holdkaptajner udgør tilsammen matchledelsen, og skal så vidt muligt afgøre tvister på stedet.
Protester skal, for at kunne behandles, indgives til Turneringsudvalget via email senest 48 timer efter holdkampen er færdigspillet.

Turneringsudvalget varetager alt omkring turneringsafviklingen af DPF Padel Ligaen, og kan gøre brug af Ordensudvalget vedrørende fortolkning af turneringsreglerne.6. Turneringsudvalget

DPF’s Turneringsudvalg tilrettelægger DPF Padel Ligaen, fastlægger regler for op- og nedrykning, træffer beslutning om gebyrer og udelukkelse samt afgør tvister og protester.
Turneringsudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

Turneringsudvalget kan kontaktes her