Dansk Padel Forbund indkalder hermed vores medlemsforeninger til ordinær generalforsamling i Dansk Padel Forbund lørdag den 6. marts klokken 16.00.

Vores herlige tanke var egentlig, at vi skulle spille en god gang generalforsamlingspadel først, efterfulgt af generalforsamling, efterfulgt af drinks og dinner.

Nu nøjes vi, af corona-årsager, sandsynligvis med at afholde en online-generalforsamling via Zoom. Hvis vi skulle få lov at mødes den 6. marts vil vi stadig afvikle generalforsamlingen over Zoom, for deltagere, der ikke kan tage turen til Søborg.

Bemærk venligst, at forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 20. februar 2021. Endelig dagsorden udsendes senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Vores dagsorden er, indtil videre, følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse (Udkast udsendes separat om kort tid)
  4. Forslag om fremadrettet aflønning af bestyrelsen i Dansk Padel Forbund
  5. Budget for 2021, herunder kontingentfastsættelse
  6. Behandling af eventuelle forslag
  7. Valg af poster til bestyrelsen (Næstformand, + to bestyrelsesposter)
  8. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Der kommer formentlig flere punkter på når den endelige dagsorden udkommer, ligesom vi specificerer de enkelte punkter..

Du kan se vores vedtægter for Dansk Padel Forbund her.

Hvis du vil se de 24 medlemsklubber vi aktuelt har i Dansk Padel Forbund, så kig her

Tilmelding gerne direkte til vores formand Ole Egholm.

Materiale til mødet kan hentes her

Vel mødt


§11.2 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og de stemmeberettigede. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være DPFs administration i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§11.3 Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv. offentliggøres på DPFs hjemmeside og sendes til klubberne pr. mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse

Skriv et svar