Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Padel Forbund.

Ordinære generalforsamling finder sted fredag, den 20. marts 2020 kl. 18:30 i L3T’s mødelokale v/KMD, Niels Bohrs Allé 185 i Odense.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning (Kort gennemgang af årets gang).
 3. Forelæggelse af årsrapport(regnskab) til godkendelse.
 4. Behandling af eventuelle forslag.
  1. Forretningsudvalget: Samarbejdet med DGI og DTF.
   Forudsætning for samarbejdet er:
   1. DPF skal nedlægge sig selv.
   2. FIP og EPA medlemskab skal, hvis muligt, overdrages til samarbejdet pt. kaldet ”Padel Danmark”, alternativt DTF
   3. Planlagte turneringer i DPF overgår til samarbejdet i PadelDanmark
 5. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer(Christian, Erik og Alvaro), en suppleant(Thyge supplerer for Erik) og en revisor..
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt

Af hensyn til traktement bedes deltagelse tilkendegivet ved at kontakte os senest onsdag den 18. marts 2020.

Materiale til mødet kan hentes her

Vel mødt


§11.2 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og de stemmeberettigede. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være DPFs administration i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§11.3 Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv. offentliggøres på DPFs hjemmeside og sendes til klubberne pr. mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse

Skriv et svar